دوماه نامه
تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

اسماء شعبانی؛ غلامحسین حق نیا؛ علی رضا کریمی؛ ملک مسعود احمدی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 922-932

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15296

چکیده
  ویژگی‌های پستی و بلندی اراضی به‌دلیل تاثیر بر توزیع آب در بخش‌های گوناگون زمین‌نما و همچنین اثر بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، از عوامل مهم موثر بر رشد و عملکرد محصول در کشاورزی دیم هستند. با وجود این‌که استان خراسان شمالی، یکی از مناطق مهم دیم‌کاری گندم می‌باشد، اطلاعاتی درباره ارتباط ویژگی‌های خاک و پستی و بلندی با رشد ...  بیشتر