کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
پاسخ برخی شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی ‌و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 113-126

10.22067/jsw.v32i1.66383

اسماعیل اسفندیاری اخلاص؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ جواد حمزه ئی؛ علی اکبر صفری سنجانی


افزایش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضلاب در شرایط آبیاری مطلوب و محدود

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1637-1650

10.22067/jsw.v31i6.61402

سولماز کاظم علیلو؛ نصرت اله نجفی؛ عادل ریحانی تبار


تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 715-726

10.22067/jsw.v31i3.56158

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ کامران مروج؛ مسلم ثروتی