کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-126

10.22067/jsw.v31i1.58343

یاور پورمحمد؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد بنایان اول


شناسایی ایستگاه‌های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1382-1393

10.22067/jsw.v0i0.44678

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


توسعه شاخص فازی پایش کیفی منابع آب (FWQI) (مطالعه موردی دشت ساوه)

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1117-11130

10.22067/jsw.v29i5.32505

سید محمد حسینی موغاری؛ کیومرث ابراهیمی


کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 292-303

10.22067/jsw.v0i0.24355

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده