کلیدواژه‌ها = تغذیه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 533-547

10.22067/jsw.v34i3.80020

عبدالرحیم فیروزی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ حامد ابراهیمیان طالشی


2. تخمین تغذیه به آبخوان الشتر در استان لرستان

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 37-49

10.22067/jsw.v33i1.74869

زیبا عربی جوانمرد؛ هادی جعفری


3. مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 102-113

10.22067/jsw.v0i0.24409

مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ ابراهیم سپهر