دوماه نامه
مطالعه انتقال و کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده در حذف کروم در ستون شن

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 147-161

https://doi.org/10.22067/jsw.v33i1.75059

چکیده
  نانوذرات آهن صفر ظرفیتی طی سال­های اخیر به دلیل دارا بودن خواص منحصر و قابلیت بالا در حذف آلاینده­های مختلف مانند یون کروم شش ظرفیتی از محیط­های شنی و آب مورد استفاده قرار گرفته­اند. در این مطالعه از روش احیای شیمیایی سولفات آهن توسط بوروهیدرید­سدیم برای سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی استفاده گردید. خصوصیات نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ...  بیشتر