کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام به گام
بررسی رابطه تغییرات رطوبت خاک با شاخص‌های اقلیمی در رویشگاه جنگلی مله سیاه در استان ایلام

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 821-830

10.22067/jsw.v32i4.71927

جعفر حسین زاده؛ افسانه تنگو؛ علی نجفی فر؛ احمد حسینی


تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 59-72

10.22067/jsw.v32i1.63419

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 673-682

10.22067/jsw.v0i0.31230

امیر رنجبر؛ حجت امامی؛ علی رضا کریمی؛ رضا خراسانی