کلیدواژه‌ها = مدل SDSM
تعداد مقالات: 5
1. پایش و پیش‌بینی حدی دما و تاثیر آن بر روی کشاورزی مطالعه موردی: توت فرنگی استان کردستان

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 199-212

10.22067/jsw.v32i1.67964

سامان فشخورانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


3. تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1284-1297

10.22067/jsw.v0i0.30563

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی


4. بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 836-845

10.22067/jsw.v0i0.23119

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضائی


5. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v0i0.21814

مصطفی رضایی زمان؛ سعید مرید؛ مجید دلاور