دوماه نامه
بهینه سازی عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل WinSRFRدر شرایط تحکیم بستر کاشت چغندرقند

وحید رضا وردی نژاد؛ امیر نورجو

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1281-1293

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25268

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تحکیم بستر جویچه بر عملکرد آبیاری جویچه‌ای، آزمایش مزرعه ای تحت کشت چغندرقند در منطقه نقده انجام گردید. برای بدست آوردن داده های صحرایی، چهار تیمار تحکیم بستر جویچه شامل تحکیم در یک نوبت غلطک زنی (B1)، دو نوبت غلطک زنی (B2)، سه نوبت غلطک زنی (B3) و بدون غلطک زنی (B0) طی سال 1388 اجرا و اکثر پارامترهای ارزیابی برداشت گردید. ...  بیشتر