کلیدواژه‌ها = رگرسیون چند متغیره
تعیین مهم ترین پارامترهای مؤثر خاک بر فراهمی فسفر در دشت سیستان به روش ارتباط وزنی در شبکه های عصبی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1674-1687

10.22067/jsw.v29i6.39564

حمزه میر؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی


مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 730-749

10.22067/jsw.v0i0.36894

ابوالفضل مساعدی؛ سمانه محمدی مقدم؛ محمد قبائی سوق