دوماه نامه
تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

جواد بهمنش؛ مهدی حسامی افشار

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 578-589

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.31707

چکیده
  برای تعیین دبی با دوره های بازگشت مختلف در مطالعات هیدرولوژیک، برآورد ضریب چولگی با دقت قابل قبول مورد نیاز می‌باشد. برآورد چولگی جامعه در مناطق مختلف، زمانی بهبود می‌یابد که برای محاسبه آن از متوسط وزن دار چولگی نمونه و چولگی تعمیم یافته استفاده شود. استان آذربایجان غربی دارای سه منطقه هیدرولوژیک متفاوت می‌باشد. شمال استان جزو ...  بیشتر