کلیدواژه‌ها = آب سبز
ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 503-517

10.22067/jsw.2023.81144.1253

مصطفی گودرزی؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل هدایتی پور


بهره‌گیری از مفهوم ردپای آب مجازی در تولید محصولات اصلی برای عبور از بحران آب منطقه قزوین

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 422-433

10.22067/jsw.v31i2.55628

هادی رمضانی اعتدالی؛ علیرضا شکوهی؛ سید امین مجتبوی


ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1075-1089

10.22067/jsw.v30i4.45420

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی