دوماه نامه
ارتباط شماره منحنی حوضه آبخیر با شاخص سطح برگ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کره‌بس)

خدایار عبدالهی؛ سمیرا بیاتی

دوره 32، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 1125-1134

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i6.72907

چکیده
  شماره منحنی (CN) یک پارامتر هیدرولوژیکی با مبنای تجربی است که جهت پیش­بینی مقدار رواناب مستقیم و یا مقدار بارش مازاد نفوذ یافته در خاک استفاده می­شود. از بین ویژگی­های سطح زمین، پوشش گیاهی یکی از عوامل مؤثر بر مقدار دبی اوج و حجم سیلاب می­باشد. یکی از شاخص­های معرف وضعیت پوشش گیاهی، شاخص سطح برگ است که از طریق اطلاعات سنجش از دور در دسترس ...  بیشتر