کلیدواژه‌ها = عملکرد محصول
ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 95-112

10.22067/jsw.2022.74026.1120

فرشته مقامی مقیم؛ علی رضا کریمی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حجت امامی


ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‎سازی عملکرد ذرت (Zea mays L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1426-1439

10.22067/jsw.v0i0.43858

آیدا مهر آذر؛ جابر سلطانی؛ امید رحمتی


ارزیابی مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14156

حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی