کلیدواژه‌ها = فرسایش
تخمین رسوب با استفاده از مؤلفه‌های مختلف فرسایش

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 365-378

10.22067/jsw.2021.69031.1029

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی توزیع اندازه ذرات رسوب‌های معلق در رودخانه پسیخان استان گیلان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 229-243

10.22067/jsw.v33i2.75427

ملیحه ابراهیمی؛ حسین اسدی؛ آرزو شریفی؛ عیسی ابراهیمی


بررسی شاخص فرسایش‌پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2078-2086

10.22067/jsw.v30i6.57027

حنیفه خرمایی؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سرریز w بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تند

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 392-404

10.22067/jsw.v30i2.39431

ویدا آتشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایده گلرخ


بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 638-647

10.22067/jsw.v0i0.30931

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی اناری؛ علیرضا واعظی؛ سلمان میرزایی