کلیدواژه‌ها = استان گلستان
راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1832-1847

10.22067/jsw.v30i6.45120

الهام کلبعلی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور


ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1567-1577

10.22067/jsw.v29i6.35457

مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی


تعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه‏ای و روش گشتاورهای خطی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1061-1071

10.22067/jsw.v0i0.26319

نفیسه حسنعلی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ منوچهر بابانژاد


ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعیLVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 90-102

10.22067/jsw.v0i0.22210

هادی قربانی؛ عباس روحانی؛ ناصر حافظی مقدس


مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1522-1534

10.22067/jsw.v0i0.19291

حدیث مهاجرانی؛ مجید خلقی؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر سعدالدین؛ مهدی مفتاح هلقی