کلیدواژه‌ها = هدایت هیدرولیکی اشباع
تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 730-742

10.22067/jsw.v30i3.43438

سید علی اکبر موسوی؛ محمد امیدی فرد


بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1271-1283

10.22067/jsw.v0i0.33460

شکراله اصغری؛ ثریا دیزجقربانی اقدم؛ اباذر اسمعلی


اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1533-1547

10.22067/jsw.v0i0.19294

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ مرضیه محمدی آریا


کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14929

وحید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمدابراهیم فاضلی