دکتر امیر فتوت (سردبیر)
استاد
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: afotovat@um.ac.ir
وب سایت: http://afotovat.profcms.um.ac.ir/
 
دکتر شاهین اوستان
استاد
علوم خاک (دانشگاه تبریز)
آدرس ایمیل: oustan@hotmail.com
وب سایت: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?oustan
 
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد
آبیاری و زهکشی (دانشگاه تهران)

آدرس ایمیل:aliaghat@ut.ac.ir

وب سایت :https://profile.ut.ac.ir/~aliaghat

 

دکترحسین قدیری

استاد
خاکشناسی
دانشگاه گریفیت، استرالیا

آدرس ایمیل: h.ghadiri@griffith.edu.au

وب سایت: https://app.secure.griffith.edu.au/phonebook/phone-details.php?type=B&id=1696223

 
 
 
دکتر فرهاد خرمالی
استاد
علوم خاک (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
آدرس ایمیل: fkhormali@gau.ac.ir
وب سایت: http://khormali.profcms.gau.ac.ir/
 
 
دکتر امین علیزاده
استاد
آبیاری و زهکشی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alizadeh@um.ac.ir
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~alizadeh/
 
دکتر محمد موسوی بایگی
استاد
هواشناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)

آدرس ایمیل: mousavib@um.ac.ir

وب سایت: http://www.um.ac.ir/~mousavib

 
دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار
واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)
آدرس ایمیل: a.kamali@srbiau.ac.ir
وب سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-kamali/fa
 

دکتر صالح تقوائیان

استادیار
ابیاری
دانشگاه اوکلاهما، امریکا

آدرس ایمیل:saleh.taghvaeian@okstate.edu

وب سایت:http://water.okstate.edu/connect/faculty-members/taghvaeian

 
دکتر امیر لکزیان
استاد
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alakzian@yahoo.com
وب سایت: http://lakzian.profcms.um.ac.ir/index.php/my-cv
 
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد
آبیاری و مهندسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mosaedi@um.ac.ir
وب سایت: mosaedi.profcms.um.ac.ir