##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا آقاشریعتمداری , محمدعلی خلیلی , پرویز ایران نژاد , عبدالمجید لیاقت ,

چکیده

چکیده
رابطه آنگستروم-پرسکات (A-P) یکی از رایجترین روشهای برآورد تابش کل خورشیدی (Rs) است. در این روش تابش کل تنها با استفاده از تعداد ساعات آفتابی محاسبه می‌شود. نکته مهم در کاربرد این روش واسنجی ضرایب آن برای هر منطقه است. اگرچه ضرایب این رابطه بصورت گسترده در سراسر جهان مطالعه وکالیبره شده‌اند، این رابطه و ضرایب آن در مقیاس‌های زمانی مختلف چندان مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این مقاله تغییرات ضرایب رابطه A-P در مقیاس‌های زمانی گوناگون و چگونگی تاثیر این تغییرات بر دقت برآورد Rs بررسی می‌شود. برای انجام این مطالعه از داده‌های بلنـــد مدت ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه) در دوره زمانی 15 ساله (2006-1992) استفاده شده و کالیبراسیون رابطه در دو مقیاس زمانی روزانه و متوسط ماهانه صورت گرفته است. در بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شد که ضرایب رابطه A-P که با استفاده از داده‌های روزانه و ماهانه بدست می‌آیند تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند و به‌طور کلی رابطه حاصل از تحلیـل داده‌های ماهانه دارای ضریب تبیین بالاتری (92/0=R2) است. در این مطالعه همچنین قابلیت جایگزینی روابط با یکدیگر مقایسه شده و توان کاربرد داده‌های روزانه در روابط حاصل از داده‌های روزانه و ماهانه نشانگر انعطاف‌پذیری بالای این رابطه است.

واژه‌های کلیدی: ایستگاه تهران شمال، برآورد تابش کل خورشیدی، مقیاس زمانی، واسنجی ضرایب رابطه آنگستروم- پرسکات

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آقاشریعتمداریز., خلیلیم., ایران نژادپ., & لیاقتع. (2011). واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)). آب و خاک, 25(4). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.10258
نوع مقاله
علمی - پژوهشی