##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

وحید سروی مغانلو , مصطفی چرم , مرجان فلاح , حسین معتمدی ,

چکیده

بخاطر کستردگی توزیع، سمیت و سرطانزایی هیدروکربن های جزء آلاینده های خطرناک محسوب می شوند و حذف این آلاینده ها از خاک یک چالش بزرگ محسوب می شود. استفاده از گیاهان و میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی بهترین تکنولوژی برای حذف این آلاینده ها از مکانهای آلوده محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی ترکیبات نفتی بود. برای این منظور دو خاک الوده با سطح آلودگی 1 و 2 درصد آلوده به نفت خام آماده گردید و چهار تیمار گیاه شبدر (1T)، گیاه شبدر همراه با مایه زنی قارچ میکوریز (2T)، گیاه شبدر همراه با مایه زنی باکتری های تجزیه گر (3T) و گیاه همراه با مایه زنی قارچ میکوریز و باکتری های تجزیه گر نفت (4T) برای فرایند زیست پالایی خاک آلوده بکار گرفته شد. نتایج مطالعات نشان داد که با افزایش سطح آلودگی میزان ریشه و اندامهای هوایی کاهش می یابد. و درصد کلینیزاسیون در تیمارهای دریافت کننده قارچ میکوریزا کاهش معنی داری نداشت. با افزایش میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی میزان تجزیه ترکیبات نفتی در مقایسه با تیمار کشت گیاه به تنهایی در هر دو سطح آلودگی افزایش می یابد. بیشترین میزان تجزیه با مقدار 85 درصد در تیمار دریافت کننده قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در سطح آلودگی 2 درصد مشاهده شد. نتایج GC نیز نشان دهنده کاهش 80-40 درصدی نرمال آلکان ها و ایزوپروپانوئیدها همچون پریستان و فیتان در تمامی تیمارهای دریافت کننده میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی بود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سروی مغانلوو., چرمم., فلاحم., & معتمدیح. (1). بررسی نقش قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی ترکیبات نفتی در خاکهای آلوده به نفت خام. آب و خاک, 26(4), 832-841. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15287
نوع مقاله
علمی - پژوهشی