##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شهرام کیانی ,

چکیده

به منظور بررسی تاثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد، عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه (در چهار سطح: 1- عدم مصرف نیتروژن (شاهد) 2- اوره 3- سولفات نیترات آمونیوم 4- سولفات نیترات آمونیوم با بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات) و نوع خاک (10 نوع) در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد بر روی یک رقم گندم بهاره (رقم بهار) در سال 1389 انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات به همراه سولفات نیترات آمونیوم منجر به افزایش معنی دار (05/0P<) جذب نیتروژن اندام هوایی و وزن خشک دانه و کاه و کلش گندم در خاکهای شماره 1، 2، 3، 6، 8 و 9 در مقایسه با سولفات نیترات آمونیوم و اوره شد. با این وجود در اکثر خاکهای مورد مطالعه کاربرد بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات تاثیر معنی داری بر اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم نداشت. بیشترین وزن خشک دانه و جذب نیتروژن اندام هوایی (به ترتیب 28/11 گرم در گلدان و 73/288 میلی گرم در گلدان) در خاک شماره 2 و در تیمار سولفات نیترات آمونیوم با بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات مشاهده شد که نسبت به اوره افزایشی معادل 3/16 و 9/14 درصد را نشان داد. بر اساس نتایج حاصله کاربرد بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات می تواند روش خوبی برای افزایش جذب نیتروژن و به تبع آن افزایش عملکرد دانه و کاه و کلش در گندم باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
کیانیش. (2012). اثر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه. آب و خاک, 26(5), 1226-1235. https://doi.org/10.22067/jsw.v1391i0.17051
نوع مقاله
علمی - پژوهشی