##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم علیزاده , فرهاد میرزایی , تیمور سهرابی , مسعود کاووسی , محمد رضا یزدانی ,

چکیده

مدیریت آب در خاک های ترک دار شالیزاری، یک مسئله مهم در کشت برنج است. به منظور بررسی اثر کاه و کلش برنج و زئولیت بر وضعیت فیزیکی خاک های ترک دار شالیزاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. در این مطالعه، فاکتور کاه و کلش در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد)، فاکتور زئولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 تن در هکتار)، هم چنین مراحل رطوبتی خاک در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفت. فاصله گرفتن خاک از جدار ظرف، عرض ترک های ایجاد شده، روزهای رسیدن به ترک با عرض معین، جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح بالای بقایای گیاهی سبب به ﺗﺄخیر انداختن بروز ترک با عرض معین می گردد، این در حالی است که افزودن زئولیت ﺗﺄثیر چشمگیری در به ﺗﺄخیر انداختن ترک نداشت. هم چنین جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک دارای همبستگی بالایی (904/0 تا 966/0) بوده و با افزایش سطح مقطع ترک، جرم مخصوص ظاهری روند افزایشی داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت افزودن بقایای گیاهی به خاک، سبب از بین رفتن ترک های موجود و بازگشت سریع تر خاک به حالت اولیه می گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
علیزادهم., میرزاییف., سهرابیت., کاووسیم., & یزدانیم. ر. (2013). نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری. آب و خاک, 27(1), 103-112. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.22211
نوع مقاله
علمی - پژوهشی