##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نسرین آزاد طلاتپه , جواد بهمنش , مجید منتصری ,

چکیده

تبخیر-تعرق پتانسیل یکی ازمهمترین و موثرترین مولفه ها در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و مدیریت منابع آب می باشد. یکی از روشهای تخمین تبخیر-تعرق استفاده از سری های زمانی است. در این تحقیق، کاربرد سری های زمانی مختلف همچون AR و ARMA در پیش بینی ماهانه تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این فرایند تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه از سال 1350 تا 1389 محاسبه شده و 35 سال داده اولیه برای واسنجی مدل و 5 سال داده آخر برای صحت سنجی آن مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب بهترین مدل، با استفاده از آن، مقادیر تبخیر-تعرق پتانسیل برای 5 سال آینده پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی AR(11) دارای نتایج بهتری در مقایسه با دیگر مدل ها بوده و روند تغییرات سری زمانی AR(11)خطای کمتری داشت. مقادیر R2 و RMSE در مدل AR(11) به ترتیب 96/0 و 85/1 میلیمتر در ماه بدست آمد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آزاد طلاتپهن., بهمنشج., & منتصریم. (2013). پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه). آب و خاک, 27(1), 213-223. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.22233
نوع مقاله
علمی - پژوهشی