##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم صالحیان دستجردی , عباس همت ,

چکیده

تر و خشک شدن با ایجاد تنش در خاک، ساختمان فیزیکی آن را تغییر می دهد. به همین منظور، اثر این فرآیند بر ارزیابی روش های برآورد آستانه ی تراکم پذیری (ظرفیت باربری یا تنش پیش-تراکمی) یک خاک درشت بافت (لو م شنی) تهیه شده از مزارع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روش های نشست صفحه ای (PST) و فشردگی محصور ارزیابی شدند. نمونه های بزرگ خاک تهیه و برخی از آن ها تحت تأثیر 5 چرخه تر و خشک شدن قرار گرفت. سپس نمونه های با یا بدون فرآیند تر و خشک شدن تحت سه بار (0، 100 و 200 کیلوپاسکال) متراکم گردید و آزمایش نشست صفحه ای در مرکز نمونه ها انجام شد. از اطراف محل این آزمایش، نمونه ای برای انجام آزمایش فشردگی محصور تهیه گردید. نتایج نشان داد که برای حالت بدون تر و خشک شدن، اختلاف معنی داری بین بار وارد شده به نمونه و مقادیر به دست آمده از آزمایش PST وجود نداشت. در صورتی که برای خاک تر و خشک شده، مقادیر به دست آمده به طور معنی داری بیشتر از بار متراکم-کننده بود. پس می توان برای خاک های خاک ورزی شده به منظور تعیین پارامترهای تراکمی آن از روش PST به عنوان یک روش سریع و قابل اجرا در آزمایشگاه و مزرعه استفاده نمود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
صالحیان دستجردیم., & همتع. (2013). تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر منحنی فشردگی و ارزیابی روش های برآورد. آب و خاک, 27(1), 247-256. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.22237
نوع مقاله
علمی - پژوهشی