##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خداکرم سلیمی فرد , خدیجه مصطفایی دولت آباد ,

چکیده

در این تحقیق برای مدیریت منابع آب، از روش برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی استفاده می‏شود. این روش یک مدل چند معیاری پشتیبانی تصمیم‏گیری است و در شرایط عدم اطمینان پاسخ‏های رضایت بخشی را تولید می‏نماید. در این مقاله رضایت بهره‏برداران و نیز پیامدهای زیست‏محیطی بهره‏برداری از منابع آب بررسی می‏شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثر تغییر در پارامترها بر روی خروجی مدل بررسی می‏گردد. مدل برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی برای مدیریت منابع آب دشت بوشکان در سال 1388 بکار گرفته شد. یافته‏ها نشان می‏دهد که این مدل می‏تواند، هدف‏های چندگانه را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، با تعریف پارامترهای ریسک، تصمیم‏گیرنده می‏تواند سناریوهای گوناگونی از مقدار پارامترها را بررسی نماید.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سلیمی فردخ., & مصطفایی دولت آبادخ. (2013). به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب. آب و خاک, 27(2), 282-291. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.24353
نوع مقاله
علمی - پژوهشی