##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عبدالرضا اخگر , کاظم خاوازی ,

چکیده

چکیده
در این تحقیق به منظور پی بردن به نقش آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات منفی شوری بر گیاه کلزا، در یک آزمون گلدانی، سویه Pseudomonas fluorescens strain P12 که یک باکتری ریزوسفری مفید و دارای توان تولید ACC دآمیناز است با سویه موتانت آن (Pm12) که از طریق شیمیایی و با استفاده ار ماده جهش زای اتیل‌متان سولفونات (EMS) فاقد فعالیت آنزیم ACC دآمیناز شده بود مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون مقایسة کاربرد باکتریP12 با باکتری موتانت آن (Pm12)، نشان داد که سویه تیپ وحشی توانست هم در شرایط شور و هم در شرایط غیر شور کلیه شاخص‌های رشد کلزا شامل وزن تر و خشک اندام‌هوایی، وزن خشک ریشه، طول اندام‌هوایی و مقدار سبزینگی برگ را نسبت به سویه موتانت به طور معنی‌داری افزایش دهد. همچنین براساس نتایج بدست آمده از این آزمون، گیاهان مایه زنی شده با P12 نسبت به گیاهان مایه‌زنی‌شده با Pm12 مقدار سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بیشتری جذب کردند. این افزایش جذب در گیاهان تیمار شده با سویه P12 می‌تواند حاصل افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش سطح جذب ریشه باشد. تحقیق حاضر، از طریق مقایسه رفتار باکتری تیپ وحشی P12 و موتانت Pm12 ، بطور مستقیم نشان داد که آنزیم ACC دآمیناز عامل توانایی سویه P. fluorescens P12 در افزایش رشد گیاهچه‌های کلزا و همچنین افزایش تحمل آن در حضور سطوح مختلف شوری به عنوان عامل بازدارنده رشد می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ACC دآمیناز، سودوموناس، شوری، کلزا

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
اخگرع., & خاوازیک. (2010). نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا. آب و خاک, 24(1). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.2936
نوع مقاله
علمی - پژوهشی