##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم ,

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره در مقایسه با کودهای ریز مغذی بر کمیت و کیفیت ذرت علوفه ای، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی در سال 1386 انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و در چهار تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد (T1) کود کمیرا + میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T2) کود هیوماکس + میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T3) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T4) کود کمیرا، (T5) کود لیبرل، (T6) کود هیوماکس و (T7) شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره(T3) با 49/74 تن در هکتار علوفه تر و T4 با 87/64 تن در هکتار به طور معنی داری نسبت به بقیه تیمارها بالاترین عملکرد علوفه تر را نشان دادند که این مقدار نسبت به شاهد بترتیب معادل 35 درصد و 5/17 درصد افزایش داشت. در بین تیمارها، T3 به دلیل داشتن عملکرد علوفه تر و درصد ماده خشک بیشتر، دارای بیشترین عملکرد علوفه خشک در هکتار بود. تیمارهای آزمایش تاثیری بر میانگین وزن تر بلال نداشتند ولی نتایج به دست آمده در خصوص اجزاء بوته نشان داد که تیمارهای کودی بر اجزاء بوته اثر معنی داری دارند، بطوری که تیمارهای T3 و T1 بطور معنی داری بیشترین درصد بلال (58/36 درصد) را در بوته نشان دادند و کمترین آن در تیمارهای T5 و T7 بدست آمد. با کاربرد میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بنظر می رسد میزان تخلیه عناصری چون نیتروژن، فسفر و کلسیم توسط گیاه از خاک نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود. نتایج حاصل از سیلاژ علوفه نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره (T3) از درصد پروتئین خام بیشتر و فیبر شوینده اسیدی3 پایین تری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود که در واقع دو عامل مثبت در تغذیه دام به شمار می‌روند.

واژه های کلیدی: میدان مغناطیس، نانو ذرات نقره، کود کم مصرف، ذرت علوفه ای، عملکرد.......

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فیضیح., & رضوانی مقدمپ. (2011). تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف. آب و خاک, 24(6). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.7490
نوع مقاله
علمی - پژوهشی