##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شیوا کشتکار , سید علی ایوب زاده , بهار فیروزآبادی ,

چکیده

چکیده
از جمله اقداماتی که می تواند مقدار انباشتگی رسوبات در مخازن سدها را کاهش دهد تخلیه موثرجریان های سیلابی با استفاده ازهیدرودینامیک جریان های گل آلود می باشد. لذا شناخت فرآیندهای موثر در این نوع جریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثر شیب کانال و عدد فرود جریان گل آلود ورودی در محدوده حالتهای زیر تا فوق بحرانی (عدد فرودحدود 6/0 تا 6/3) بر روی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان در حالت دو بعدی و در یک مدل فیزیکی بررسی شده است. مدل فیزیکی شامل فلومی به عرض20 سانتی متر، به طول 12 متر و ارتفاع 45/0 متر است. کائولن با اندازه متوسط ذرات 5/4 میکرون به عنوان ماده رسوبی غیر چسبنده در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با افزایش عدد فرود چگالی جریان گل آلود ورودی، مقادیر ضخامت جریان در طول زمان و همچنین در طول کانال افزایش می-یابد. افزایش مقادیر ارتفاع بازشدگی دریچه ورودی و همچنین افزایش مقادیر غلظت جریان گل آلود ورودی باعث کاهش ضخامت و افزایش سرعت جریان گل آلود می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که عدد فرود چگالی بحرانی برابر 7/0 می باشد و ارتفاع معادل سرعت متوسط جریان در ارتفاعی برابر با‌ 8/0 ضخامت متوسط جریان اتفاق می افتد.

واژهای کلیدی: بررسی آزمایشگاهی، پروفیل های سرعت، ضخامت جریان، جریان گل آلود

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
کشتکارش., ایوب زادهس. ع., & فیروزآبادیب. (2011). بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود. آب و خاک, 24(6). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.7491
نوع مقاله
علمی - پژوهشی