##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

کبری محمدپور , سید حمیدرضا صادقی , قاسمعلی دیانتی تیلكی ,

چکیده

چکیده
بررسی کمّی نقش مدیریّت بر مؤلّفه های مختلف خاک و آب در زیست بوم های مرتعی کم تر مورد توجّه محقّقین و مدیران قرار گرفته است. بدین منظور تحقیق فعلی با هدف مقایسه نقش مدیریّت در مراتع تحت چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت از نظر نفوذپذیری، تولید روان آب و پستی و بلندی خرد در بخشی از مراتع ییلاقی کدیر واقع در جنوب شرقی شهرستان نوشهر انجام شد. به منظور برآورد میزان روان آب از پلات های با 5/0*5/0 متر و باران ساز با شدّت بارش 6/1 میلی متر در دقیقه استفاده شد. هم چنین میزان نفوذ از بررسی بیلان آبی ورودی، روان آب و آب جمع آوری شده از لبه-های فلوم طراحی شده، به دست آمد. برای تعیین پستی و بلندی خرد نیز از یک خط کش چوبی مدرّج به فواصل 10 سانتی متر و قابلیّت ثابت مانی روی لبه پلات استفاده شد. سپس مقایسه عمل کرد تیمارها در مقوله های مورد بررسی با استفاده از آزمون Tukey انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد از پلات های دو تیمار مؤید اختلاف معنی دار میانگین آن ها در سطح اعتماد بیش از 95 درصد بود. هم چنین نتایج نشان داد که مقادیر نفوذپذیری، تولید روان آب و پستی و بلندی خرد در تیمار چرای آزاد به ترتیب 97/0، 48/1 و 50/1 برابر مقادیر حاصل از تیمار قرق کوتاه مدّت بوده است.

واژه های کلیدی: پستی و بلندی خرد، چرای آزاد، روان آب، قرق کوتاه مدّت، مراتع ییلاقی کدیر

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
محمدپورک., صادقیس. ح., & دیانتی تیلكیق. (2011). مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت. آب و خاک, 24(6). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.7494
نوع مقاله
علمی - پژوهشی