##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

لیلی قربانی مینائی مهدی ذاکری نیا عباس رضایی¬اصل حمیدرضا میرکریمی

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، استفاده از شیوه­هاي نوین آبیاري برنج با مصرف کمتر آب امري بدیهی خواهد بود. یکی از راه­های افزایش بهره­وری آب، استفاده از روش آبیاری زیرزمینی است. همچنین برای مقابله با بحران آب می­توان از آب­های نامتعارف و به عبارت دیگر آب­های با کیفیت نامطلوب استفاده نمود. به منظور بهبود کیفیت آب مصرفی در کشاورزی روش­های مختلفی وجود دارد که یکی از آن­ها استفاده از میدان­های مغناطیسی است. در پژوهش حاضر اثر مغناطیسی‌شدن پساب تصفیه خانه شهری گرگان و آب معمولی به روش آبیاری زیرزمینی در پردیس کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر صفاتی همچون عملکرد شلتوک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، کارایی مصرف آب، بهره­وری فیزیکی آب و بهره­وری اقتصادی آب مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 بلوک، از اردیبهشت تا شهریور ماه سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل  فاکتور نوع آب آبیاری در دو سطح شامل آب معمولی (C) و پساب تصفیه شده شهری گرگان (W) و فاکتور دوم شامل روش اصلاح آب در دو سطح شامل مغناطیس (M) و عدم مغناطیس (O) بود. نتایج مقایسه میانگین فاکتور نوع آب نشان داد که بین تیمار پساب و آب معمولی در پارامترهای اندازه­گیری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. فاکتور روش اصلاح آب نشان داد که تیمار غیرمغناطیس در پارامترهای عملکرد شلتوک، کارایی مصرف آب، بهره­وری فیزیکی آب و بهره­وری اقتصادی آب نسبت به تیمار مغناطیس معنی­دار بود اما در پارامترهای عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر معنی­دار مشاهده نشد. همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع آب و روش اصلاح بر همه پارامترهای اندازه گیری شده حاکی از برتری پساب غیرمغناطیس نسبت به بقیه تیمارها درسطح 5 درصد بود. براساس نتایج این تحقیق می­توان گفت که کشت برنج از نظر آبیاري نیازي به ایجاد یک لایه ایستابی در سطح خاک ندارد و همچنین استفاده از پساب تصفیه­خانه شهری گرگان به عنوان آب آبیاری، علاوه بر امکان کاهش برداشت از منابع آبی با کیفیت بالا، هزينه­های مصرف کود (شیمیايی و آلی) در تولید محصول را نیز کاهش داد.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

آبیاری زیرزمینی, پساب تصفیه شده شهری, پساب مغناطیس, زهکشی کنترل شده, عملکرد برنج

مراجع
1- Abdul Qados A.M.S., and Hozayn M. 2010. Response of growth, yield, yield components and some chemical constituents of Flax for irrigation with magnetized and tap water. World Applied Sciences Journal 8(5): 630-634.
2- Abdul Qados A.M.S., and Hozayn M. 2010. Magnetic water technology, a navel tool to increase growth, yield and chemical constituents of Lentil (Lens esculenta) under greenhouse condition. American-Eurasian J. Agric. And Environ. Sci., 7(4): 457-462.
3- Ahmadi P. 2011. Effect of magnetic field on water and magnetic fields. First International Conference on Plant, Water, Soil and Air Modeling, International Center for Advanced Science and Technology and Environmental Sciences, University of Bahonar, Kerman.
4- Alizadeh A., Bazari M.E., Velayati S., Hasheminia M., and Yaghmaie A. 2001. Irrigation of corn with wastewater. In: Ragab R, Pearce G, Changkim J, Nairizi S and Hamdy A (Eds), pp. 147-154. ICID International Workshop on Wastewater Reuse and Management. Seoul, South Korea.
5- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Irrigation and Drainage Paper. No. 56. FAO. United Nations, Rome, Italy.
6- Amiri E. 2006. Investigation of water balance and rice yield under irrigation management whit model, (modeling and field experiments). Ph.D Thesis. Tehran Islamic Azad University. Iran.
7- Asadi R., Nassiri M,. and Mohammadian M. 2008. Optimum management of water use in rice (dehydration conditions) Sustainable evening publications. 12 pages. (In Persian(
8- Atak C., Danilov V., Yurttas, B., Yalçn S., Mutlu D., and Rzakoulieva A. 1997. Effects of magnetic field on soybean (Glycine max L. Merrill) seeds. Com JINR. Dubna 1-13.
9- Badalians Gholikandi G., Jamshidi SH., and Abrishami A. 2015. Impact Assessment of Cultivating Sunflower (Helianthus annus L.) by Treated Municipal Wastewater on Growth, Yield and Soil Properties. Journal of Water Reuse 2(1): 27-40. (In Persian(
10- Badiei A., Karandish F., and Tabatabaei SM. 2016. The Influence of Irrigation with Raw and Treated Municipal Wastewater on Wheat Yield and Microbial Characteristics of Soil and Plant. Journal of Water and Soil Science 26(4/2): 215-228. (In Persian with English abstract)
11- Bouman B.A.M., Lampayan R.M., and Tuong T.P. 2007. Water management in irrigated rice: coping with water scarcity. Los Baños (Philippines): International Rice Research Institute, 54 p.
12- Cabangon R.J., Toung T.P., and Abdullah N.B. 2002. Comparing water input and water productivity of transplanted and direct-seeded rice production systems. Agriculture Water Management 57: 11–31.
13- Cai X., and Rosgrant M.W. 2003. World water productivity, current situation and future option, CAB International.
14- Carandish F. 2014. Analysis of geomorphic methods in spatial monitoring of salinity and sediment condition of soils under irrigation with urban refined wastewater. Applied Soil Research 2(1): 115-125. (In Persian(
15- Darjani A., Ahmadi Kaliji S., and Taboli H. 2012. Calculation and Analysis of Nonparametric Indicators of Water Utilization Efficiency (Case Study: Shalakian Province of Mazandaran Province). Agricultural Economics Research 4(3): 207-219. (In Persian(
16- Day AD., Taher FA., and Katterman FRH. 1975. Influence of treated municipal wastewater on growth fiber, acid soluble nucleotide, protein and amino acid content in wheat grain. Journal of Environmental Quality 4(2): 167-169.
17- Durate Diaz C.E., Riquence J.A., Sotolongo B., Portunodo M.A., Quintana E.O., and Perez R. 1997. Effects of magnetic treatment of irrigation water on the tomato crop. Hortic.Abst. 69: 494.
18- Esmaeelnia S., Liaghat A., Heydari N., and Akram M. 2005. A Lysimetry Study of Water Table Management Methods in Tomato Irrigation. Journal of Agricultural Engineering Research 6: 23-113-124. (In Persian with English abstract)
19- Esma'ili Khoshmardan A. 2018. Investigating the water productivity and pathology of its management in the agricultural sector of the country. Office of Research and Production Policies.
20- Farshi A., Shariati M.R., Jarallahi R., Ghaemi M.R., Shahabi Far. M., and Tulaei M. 1977. Estimated Water Requirements for Major Agronomic Plants in Iran. Volume 1: Crops. Agricultural Education Publishing. (In Persian(
21- Ghanbari A., Abedi Kupaii J., and Tayyei Samirmi J. 2007. Effect of irrigation with urban treated wastewater on wheat yield and quality and some soil characteristics in Sistan region. Journal of Soil and Water Sciences (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources). 10(4): 59-75. (In Persian with English abstract)
22- Hadian S.H., and Gurban¬Nejad A. 2011. Optimum water consumption management in Shalizar. Publisher of Mazandaran Agriculture Promotion Coordination. 23 pages. (In Persian(
23- Hozayn M., and Abdul Qados A.M.S. 2010. Irrigation with magnetized water enhances growth, chemical constituent and yield of chickpea (Cicer arietinum L.). Agriculture and Biology Journal of North America 1(4): 671-676.
24- Ishraqi F., and Ghasemian S.D. 2012. Economic Productivity of Water Consumption in Golestan Province. Journal of Water Research in Agriculture 26: 3-317-322. (In Persian(
25- Khanderroyan M. 2011. Effect of continuous irrigation with magnetic water on water use efficiency and corn yield. Master's degree in Irrigation and Drainage. Zanjan University. (In Persian with English abstract)
26- Kiani A.R. 2015. Guidelines for determining water productivity in farms. Technical and Engineering Research Division, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Gorgan, Iran, 16 pages. (In Persian(
27- Kiziloglu F.M., Turan M., Sahin U., Kuslu Y., and Dursun A. 2008. Effects of untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of cauliflower (Brassica olerecea L.var. botrytis) and red cabbage (Brassica olerecea L. var. rubra) grown on calcareous soil in Turkey. Agricultural Water Management 95: 716-724.
28- Maheshwari B.L., and Grewal H.S. 2009. Magnetic treatment of irrigation water: Its effect on vegetable crop yield and water productivity. Agricultural water Management 96: 1229-1236.
29- Mahmoud H., and Amira M.S. 2010. Magnetic water application for improving wheat (Triticum aestivum L.) crop production. Agriculture and Biology Journal of North America 1(4): 677-682.
30- Mahmoudi Gh., Ghanbari A., Rastgoo M., Gholi Zade M., and Tahmasebi l. 2016. Evaluating the Magnetic Field effects on Growth and Yield of Chickpea (Cicer arietinum) under Mashhad Climatic Conditions. Iranian Journal of Field Crops Research 14(2): 380-391. (In Persian with English abstract)
31- Mehrabi Delshad M., Kouchakzadeh M., and Ebrahimi K. 2013. Laboratory Study of magnetic effect on saline water. In: 9th International River Engineering Conference, 22-24 January, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
32- Mokhtari D. 2007. A Survey on Rice Culture Development in Agricultural Lands of Fars Province and its Economic and Environmental Consequences. Development and productivity. 2(5): 9 p.
33- Najafi P., Mousavi S.F., and Faizi M. 2005. Effects of using municipal wastewater in irrigation of potato. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 12(1): 61-70. (In Persian with English abstract)
34- Nasiri M., and Niknejad Y. 2011. Causes of damage in rice fields. Varshwa Publishing, 83 p. (In Persian(
35- Nazari M.A., Shariatmdari H., Afyooni M., Mobily M., and Rahylei Sh. 2007. The Effect of Industrial Wastewater and Sewage Utilization on Some Concentrations of Wheat, Barley and Maize. Journal of Agricultural Science and Technology 10(3): 97-110. (In Persian(
36- Nikbakht J., Khandeh Rouyan M., Tavakoli A., and Tahheri M. 2014. The effect of magnetic water deficit on yield and water use efficiency of corn. Journal of Water Research in Agriculture 24: 4-551-563. (In Persian)
37- Nikbakht J., and Rezaei E. 2017. Effect of different levels of wastewater and magnetized water on yield and water use efficiency in corn irrigation and some physical properties of soil. Iran Water and Soil Research, 84(1): 63-75.
38- Pena F. 2011. Social problems with the agricultural use of urban wastewater. Chapter 10, part II: Water Resources in Mexico, 145-154.
39- Pescod M.B. 1992. Wastewater treatment and use in agriculture. FAO, Irrigation and Drainage paper, No. 47, Rome, Italy.
40- Pirdashty H. 1999. Investigation of the process of remobilization of dry matter, nitrogen and determination of growth indices of rice cultivars in different dates of masters dissertation. Tarbiat Modares University of Tehran, 158 pages. (In Persian(
41- Qin J., Hu F., Zhang B., Wei Z., and H. Li. 2006. Role of straw mulching in noncontinuously flooded rice cultivation. Agriculture Water Management 83: 252–260.
42- Rahimian H., and Banayan M. 1998. Physiologicalprinciples of plant breeding. Translation PublishingUniversity of Mashhad.
43- Ran C., Hongwei Y., Jinsong H., and Wanpeng Z. 2009. The effects of magnetic fields on water molecular hydrogen bonds. Journal of Molecular.
44- Sinclair TR., Bennett JM., and Muchow RC. 1990. Relative sensitivity of grain yield and biomass accumulation to drought in field grown maize. Crop Science 30: 690-693.
45- Singh R.P., and Agrawal M. 2010. Variations in heavy metal accumulation, growth and yield of rice plants grown at different sewage sludge amendment rates. Ecotoxicology and Environmental Safety 73: 632-641.
46- Singh P.K., Deshbhratar P.B., and Ramteke D.S. 2012. Effects of sewage wastewater irrigation on soil properties, crop yield and environment. Agricultural Water Management 103: 100-104.
47- Tuong T.P., and Bouman B.A.M. 2003. Rice production in water scarce environments. p.53-67. In J.W. Kijne, R. Barker and D. Molden (eds) Water productivity in agriculture.
48- Verdi Nezhad M., Mostafa Zadeh B., and Mirmohammadi Meybodi S.A.M. 2005. Effect of treated Shahin Shahr effluent on corn and chemical properties of corn under irrigation and surface irrigation systems. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 9(1): 103-115. (In Persian with English abstract)
49- Xiao-feng P., and Bo D. 2008. The changes of macroscopic features and microscopic structures of water under influence of magnetic field. Physica B, 403: 3571-3577.
50- Yazar A., Gokcel F., and Sezen MS. 2009. Corn yield response to partial rootzone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. Plant Soil Environment 55(11): 494–503.
51- Yoon C.G., and Kwun S.K. 2001. Feasibility study of reclimed wastewater irrigation to paddy rice culture in Korea. In: Ragab R, Pearce G, Changkime J, Nairizi S., and Hamdy A (Eds) pp. 127-136. ICID International Workshop on wastewater Reuse and management. Seoul. South Korea.
52- Yousefian M., Arabzadeh B., Mosayee Sadaei S., Mohammadi Nashlili E. 2014. Effect of different levels of irrigation on yield, quantitative and qualitative properties of two rice varieties (Tarom and Shiroudi). Agriculture (Research and Construction) 104: 69-75. (In Persian(
53- Zolfagharan A., and Haghayeghi Moghadam A. 2008. Impact of domestic wastewater on canola yield and soil properties in surface irrigation. In: 2th seminar on strategies for improving irrigation systems, 22 May, Karaj, Iran.
54- Zolfaghari Karbasak F., Moghaddamnia A., Jabari M., and Noori R. 2009. Surveying importance of recycling and using of wastewater in supplying water resources. In: Proceedings of the regional conference on drought management and exploitation of unconventional water in agriculture, Bushehr, Iran, pp. 502-510. (In Persian(
ارجاع به مقاله
قربانی مینائیل., ذاکری نیام., رضایی¬اصلع., & میرکریمیح. (2019). تأثیر آبیاري زیرزمینی با پساب شهری تصفیه¬شده بر عملکرد گیاه برنج. آب و خاک, 33(6), 885-896. https://doi.org/10.22067/jsw.v33i6.79542
نوع مقاله
علمی - پژوهشی