نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، ابوالقاسمی مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • اصغر زاده، اصغر زاده تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • اصغرزاده، اصغرزاده مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • اکرم، اکرم ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • امیری تکلدانی، امیری تکلدانی مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار [دوره 22، شماره 2، 1387]

ب

 • برخورداری، برخورداری تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • بشری سه قلعه، بشری سه قلعه مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • بهرامی، بهرامی تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]

پ

 • پارسی نژاد، پارسی نژاد ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ت

 • تفضلی، تفضلی مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • تلوری، تلوری مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • تمسکی، تمسکی تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان [دوره 22، شماره 2، 1387]

ث

 • ثنایی نژاد، ثنایی نژاد طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ح

 • حاتمی، حاتمی بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حاج‌عباسی، حاج‌عباسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و آبگریزی خاک در مراتع فریدون شهر و جنگلهای لردگان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حق نیا، حق نیا تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حق نیا، حق نیا بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حق نیا، حق نیا فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت [دوره 22، شماره 2، 1387]

خ

د

 • داوری، داوری ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • داوری، داوری تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • داوری، داوری مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد [دوره 22، شماره 2، 1387]

ر

 • رائینی، رائینی شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رخشنده رو، رخشنده رو بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رزمجو، رزمجو تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رنگ آور، رنگ آور مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها [دوره 22، شماره 2، 1387]

ز

 • زارع ابیانه، زارع ابیانه مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]

س

 • سپاسخواه، سپاسخواه بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1387]

ش

 • شباهنگ، شباهنگ تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • شرفا، شرفا بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • شفاعی بجستان، شفاعی بجستان مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ص

 • صادقی، صادقی تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صادقی، صادقی مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صداقت کردار، صداقت کردار بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صدقیانی پور، صدقیانی پور بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ض

 • ضیاء احمدی، ضیاء احمدی شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • ضیایی، ضیایی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 22، شماره 2، 1387]

ع

 • عزیزی علی‌آبادی، عزیزی علی‌آبادی تأثیر نسبت عمق کار به پهنای تیغه‌های باریک(d/w) بر نیروی کشش، سطح مقطع خاک به‌هم خورده و بازده نرم سازی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • علیزاده، علیزاده بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • علیزاده، علیزاده بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • علیزاده، علیزاده افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان [دوره 22، شماره 2، 1387]

غ

 • غفوری، غفوری مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • غلامی توران پشتی، غلامی توران پشتی معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن [دوره 22، شماره 2، 1387]

ف

 • فتوت، فتوت بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فتوت، فتوت فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تأثیر نسبت عمق کار به پهنای تیغه‌های باریک(d/w) بر نیروی کشش، سطح مقطع خاک به‌هم خورده و بازده نرم سازی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تعیین الگوی بهینه کشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از مدل IPM [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مقایسه روش‌های مختلف تعیین حد بحرانی روی در خاک‌های زیر کشت گندم دیم [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و آبگریزی خاک در مراتع فریدون شهر و جنگلهای لردگان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه ی موردی: واحد میرزاکوچک خان در خوزستان) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفود خاک در روش آبیاری جویچه ای [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بهینه سازی شبکه چاه‌های مشاهده ای برای تخمین بیلان با روش نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بهبود روش تعیین ضریب شکل مخازن سدها و بررسی تغییرات آن در اثر رسوب گذاری [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فعالیان، احد افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فیضی، فیضی افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان [دوره 22، شماره 2، 1387]

ق

 • قلاوند، قلاوند مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • قهرمان، قهرمان ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • قهرمان، قهرمان تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • قهرمان، قهرمان مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد [دوره 22، شماره 2، 1387]

ک

 • کاشفی پور، کاشفی پور مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • کافی، کافی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • کریمی، کریمی بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • کریمی، کریمی تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • کمالی، کمالی افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان [دوره 22، شماره 2، 1387]

ل

 • لکزیان، لکزیان تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • لکزیان، لکزیان تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • لکزیان، لکزیان فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • لیاقت، لیاقت تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه ی موردی: واحد میرزاکوچک خان در خوزستان) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • لیاقت، لیاقت ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 22، شماره 2، 1387]

م

 • مجدزاده طباطبائی، مجدزاده طباطبائی تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • محسنی موحد، محسنی موحد مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • محمدی، محمدی بهینه سازی شبکه چاه‌های مشاهده ای برای تخمین بیلان با روش نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • محمّدی، محمّدی تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • محمدیان، محمدیان بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مدرس ثانوی، مدرس ثانوی مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مریانجی، مریانجی مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مصطفی زاده فرد، مصطفی زاده فرد برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مصطفی زاده فرد، مصطفی زاده فرد تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مصطفی زاده فرد، مصطفی زاده فرد تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • منعم، منعم بهینه سازی شبکه چاه‌های مشاهده ای برای تخمین بیلان با روش نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مهدیان، مهدیان تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مهدی حسین آبادی، مهدی حسین آبادی بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی، موسوی تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی، موسوی تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی، موسوی بهبود روش تعیین ضریب شکل مخازن سدها و بررسی تغییرات آن در اثر رسوب گذاری [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی، موسوی بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی بایگی، موسوی بایگی طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • موسوی بایگی، موسوی بایگی مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • میر سید حسینی، میر سید حسینی بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ن

 • ناصری، ناصری تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه ی موردی: واحد میرزاکوچک خان در خوزستان) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • ناظریان، ناظریان ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]

ه

 • همت، همت تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • هنر، هنر تعیین الگوی بهینه کشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از مدل IPM [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • هورفر، هورفر مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار [دوره 22، شماره 2، 1387]