نمایه نویسندگان

آ

 • آبابایی، بهنام تدوین الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی اقتصادی سیستم‌های آبیاری تحت فشار [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • آزموده، علی مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 24، شماره 3، 1389]

ا

 • ابراهیمی، کیومرث بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • ابراهیمی، کیومرث بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه‌سازی شده [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • ابراهیمیان، حامد ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • ابریشمی، جلیل مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • ابولپور، بهروز بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • اثمری، مرتضی پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • احدیان، جواد مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • احمداف، علی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی، کمیت وکیفیت ارقام پاییزه کلزا [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • احمدزاده قره گویز، کاوه مقایسه سیستم‌های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • احمدی، سیدجواد اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • احمدی، شروین تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A200) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اخگر، عبدالرضا نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اخگر، عبدالرضا تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • اژدری، خلیل برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • اسدی، هانیه اهمّیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقّت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اسدی رحمانی، هادی جداسازی و شناسایی گونه‌های مختلف باکتری فلاوباکتریوم (Flavobacterim spp.) از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اسکندری، سمانه تأثیر شوری و مس بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • اسماعیلی، کاظم مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسماعیلی، کاظم مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اشرف، بتول بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اشرف، بتول تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • اشرف، بتول بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه(مطالعه موردی : مشهد) [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • اشرف صدرالدینی، علی مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اصغری زاده، فرید اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اعمی ازغدی، علی ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • افشار، هادی استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • افشار، هادی اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1 [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • افیونی، مجید اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • اکبری، مهدی اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1 [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • اکبری، مهدی اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • امامی، حجت بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی های فیزیکی کیفیت خاک [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • امید، محمدحسین آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • امید، محمود پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • امیری، ابراهیم تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • امیری چایجان، رضا ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • انصاری، حسین پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • انصاری، حسین پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • انصاری، حسین مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • ایوب زاده، سید علی بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • ایوبی، شمس الله مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره در پیش بینی کربن آلی خاک به کمک داده های آنالیز سطح زمین [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • ایوبی، شمس اله تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان [دوره 24، شماره 1، 1389]

ب

 • بابائیان، ابراهیم افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • بابائیان، ایمان پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • باقری، فرید تأثیر دورهای مختلف آبیاری بارانی بر بهره‌وری آب و خصوصیات کیفی گیاه چای و ارزیابی اقتصادی آن [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • باقریفام، سعید اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • باقریفام، سعید جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بایبوردی، احمد تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی، کمیت وکیفیت ارقام پاییزه کلزا [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • برادران مطیع، جلال تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • برهانی، رضا پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • برومند نسب، سعید بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • بزرگ حداد، امید بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه‌سازی شده [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • بزرگ حداد، امید شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • بشارت، سینا مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • بشارتی، حسین تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بنایان، محمد بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بنایان، محمد بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بنایان اول، محمد بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • بهرامی، حسینعلی تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • بهزاد، مجید بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • بهیار، محمدباقر بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بهیار، محمدباقر تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • بویراحمدی، مژگان اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • بیات ورکشی، مریم مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با مدل های رگرسیونی به منظور برآورد دمای خاک در سه اقلیم متفاوت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بیات ورکشی، مریم ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بی‌جن‌خان، محمد طراحی مدول دو‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات [دوره 24، شماره 4، 1389]

پ

 • پارسی نژاد، مسعود تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • پارسی نژاد، مسعود کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • پارسی نژاد، مسعود برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • پرچمی عراقی، فرزین برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • پرویزی، یحیی پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • پوربابایی، احمدعلی بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • پورحمزه، سوده مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • پیله ور شهری، احمدرضا مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره در پیش بینی کربن آلی خاک به کمک داده های آنالیز سطح زمین [دوره 24، شماره 6، 1389]

ت

 • تاج‎آبادی‎پور، احمد تأثیر شوری و مس بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • تاجداری، خسرو بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • تقی پور، مرضیه تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • تلوری، عبدالرسول مدل سازی تولید روان آبِ حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی [دوره 24، شماره 1، 1389]

ث

 • ثنائی‌نژاد، سیدحسین پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ثواقبی، غلامرضا تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ثواقبی، غلامرضا کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی [دوره 24، شماره 1، 1389]

ح

 • حسام، موسی ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • حسامی کرمانی، مسعودرضا بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • حسین آق خانی، محمد تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • حسین امید، محمد بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • حسین پور، علیرضا مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • حسینی، سید محسن تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • حقایقی‌مقدم، سید ابوالقاسم پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • حقایقی مقدم، سیدابوالقاسم استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حقایقی مقدم، سیدابوالقاسم تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • حق نیا، غلامحسین تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حق وردی، امیر برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • حلاج نیا، اکرم تأثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حمیدپور، محسن اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • حمیدی فر، حسین آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • حیدری، نادر تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • حیدری زاده، مجید منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) [دوره 24، شماره 3، 1389]

خ

 • خادمی، حسین تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خادمی، حسین تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تأثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خادمی، حسین تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • خادمی، حسین مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره در پیش بینی کربن آلی خاک به کمک داده های آنالیز سطح زمین [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • خام چین مقدم، فرهاد پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خاوازی، کاظم تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خاوازی، کاظم نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خدمتی، حامد منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خراسانی، رضا کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقند و بادام زمینی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خراسانی، رضا ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • خشنود یزدی، علی اصغر برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • خضریان، مرضیه شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خلقی، مجید بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خلیلی، علی مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خلیلی، نجمه مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • خلیلی‌راد، راضیه تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خیامیم، فاطمه تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تأثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند [دوره 24، شماره 3، 1389]

د

 • داننده مهر، علی بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از برنامهریزی ژنتیک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • داوری، کامران پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • داوری، کامران مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • داوودیان‌دهکردی، علیرضا تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • درزی، عبداله مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • دریائی، مهدی مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • دلقندی، مهدی بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • دهقان، هادی پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • دهقان، هادی تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • دهقانی سانیج، حسین اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • دوات گر، ناصر تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • دواتگر، ناصر بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • دیانی، محمود پهنه بندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از داده های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • دین پژوه، یعقوب تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر [دوره 24، شماره 4، 1389]

ر

 • رئیسی، فایز مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • رئیسی، فایز اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • رجالی، فرهاد تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رحمانی، حدیثه تأثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رحیمی، حسن بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • رحیمی، زینب مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رحیمی جمنانی، علی توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • رسولی، فاطمه اثر باقیمانده دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گندم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رضائی، میثم جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رضایی، جواد ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • رضایی، علی واسنجی مدل آبدهی ماهانه برای حوزه‌های آبخیز کوچک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • رضایی، مجتبی تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • رضایی، مجتبی بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • رضایی، مجتبی اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • رفاهی، حسینقلی بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • رفیعی، سمانه جداسازی و شناسایی گونه‌های مختلف باکتری فلاوباکتریوم (Flavobacterim spp.) از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رنگ آور، عبدالصالح بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • روشنفکر، علی ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • ریاحی، حسین توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع [دوره 24، شماره 6، 1389]

ز

 • زارع ابیانه، حمید مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با مدل های رگرسیونی به منظور برآورد دمای خاک در سه اقلیم متفاوت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • زارع ابیانه، حمید ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • زارع ابیانه، حمید برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • زارع زاده مهریزی، محبوبه شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • زنگی آبادی، مهدی بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات [دوره 24، شماره 4، 1389]

س

 • سادات، عبدالوهاب تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ساعدی، سیامک تأثیر لجن فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سبزی پرور، علی اکبر مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با مدل های رگرسیونی به منظور برآورد دمای خاک در سه اقلیم متفاوت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ستاری، مرتضی انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • سلیمانی، کریم مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • سلیمی آخرین، بهرام اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سهرابی، تیمور بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • سهرابی، تیمور تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • سهرابی ملایوسف، تیمور تدوین الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی اقتصادی سیستم‌های آبیاری تحت فشار [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سیاری، نسرین بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سیاری، نسرین بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سید دراجی، سهیلا تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A200) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سید طباطبایی، سیدجلال تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی، کمیت وکیفیت ارقام پاییزه کلزا [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سیدیان، سیدمرتضی مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال اصلی از قائم به 45 درجه [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • سیفی، اکرم توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع [دوره 24، شماره 6، 1389]

ش

 • شتاب بوشهری، سید بهزاد طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • شتاب بوشهری، سید نادر طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • شرفا، مهدی ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • شرفا، مهدی بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • شریعتمداری، حسین اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • شعبانپور شهرستانی، محمود تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • شفاعی بجستان، محمود مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال اصلی از قائم به 45 درجه [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • شقاقی، مجتبی مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • شهمراد، صداقت مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • شهیدی، علی تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • شیرمردی، مصطفی تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]

ص

 • صادقی، سید حمیدرضا مدل سازی تولید روان آبِ حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صادقی، سید حمیدرضا اهمّیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقّت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • صادقی، سید حمیدرضا مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • صادقی، مرتضی مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صادقی، مرتضی مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صادقی پور مروی، مهدی بررسی کارایی استفاده از کود نیتروژن در گیاه اسفناج [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صادقی لطف آبادی، سجاد بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صالح‌نیا، نرگس بررسی تأثیرعوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صالحی، محمدحسن تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تأثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • صالحی، محمدحسن تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • صدرقاین، سیدحسین اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1 [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • صدرقاین، سیدحسین اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • صدقی، حسین پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صدقی، حسین منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • صلواتی، بهار مدل سازی تولید روان آبِ حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صلواتیان، سید بابک تأثیر دورهای مختلف آبیاری بارانی بر بهره‌وری آب و خصوصیات کیفی گیاه چای و ارزیابی اقتصادی آن [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • صلواتیان، سید بابک اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب [دوره 24، شماره 6، 1389]

ط

 • طباطبایی یزدی، جواد استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • طهرانی، محمدمهدی کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی [دوره 24، شماره 1، 1389]

ظ

 • ظهیری، جواد ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای [دوره 24، شماره 5، 1389]

ع

 • عباسپور فرد، محمدحسین تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • عباسی، بهرام مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عباسی، فاطمه پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • عباسی، فریبرز ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عباسی، فریبرز بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • عباسی، یاسر ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عراقی‌نژاد، شهاب تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عراقی‌نژاد، شهاب بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عربی، زهرا برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • علوی نژاد، سیدکاظم مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • علیزاده، امین بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • علیزاده، امین پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • علیزاده، امین مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • علیزاده، امین تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • علیزاده، بهداد ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • علیزاده، حمزه علی ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]

غ

 • غضنفری مقدم، محمدصادق بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • غضنفری مقدم، محمدصادق بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • غفاری، احمد توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • غلامحسین پور جعفری، ابوالفضل تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • غلامی، شایسته تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 24، شماره 6، 1389]

ف

 • فاضلی سنگانی، محمود ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فتوت، امیر تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فرحبخش، محسن تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فرخی، الهام برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • فرخیان فیروزی، احمد انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • فرهودی، جواد بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • فرید حسینی، علیرضا بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فریدحسینی، علی بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • فغفور مغربی، محمود بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فلاحی، محمدعلی بررسی تأثیرعوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فلاویا، الینا بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • فیروزآبادی، بهار بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • فیضی، حسن تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • فیضی، محمد تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP [دوره 24، شماره 3، 1389]

ق

 • قبائی سوق، محمد ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • قبادیان، رسول مقایسه روش‌های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • قبادیان، رسول مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • قبادی نیا، مهدی بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • قدسی، مسعود استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • قربانی، خلیل مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • قربانی دشتکی، شجاع برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • قره خانی، ابوذر بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • قنبریان علویجه، بهزاد ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • قهرمان، بیژن مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قهرمان، بیژن مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • قهرمان، بیژن برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • قهرمان، نوذر بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1389]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • کاشفی پور، سید محمود ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • کافی، محمد مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کافی، محمد بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کاوه، فریدون پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کاویان، عطااله مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • کراچیان، رضا بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • کستیل، روی انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • کسرایی، رحیم تأثیر لجن فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کشتکار، شیوا بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • کلباسی، محمود اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • کلومپ، اروین انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • کمال، علیرضا تأثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • کمالی، غلامعلی تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • کوچک‌زاده، صلاح طراحی مدول دو‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • کورش وحید، فاطمه مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کوروش وحید، فاطمه Koorosh Vahid بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل [دوره 24، شماره 2، 1389]

گ

 • گرجی، منوچهر پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • گلچین، احمد تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A200) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • گهردوست منفرد، محمدرضا مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر [دوره 24، شماره 1، 1389]

ل

 • لکزیان، امیر تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • لکزیان، امیر اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • لکزیان، امیر جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • لکزیان، امیر تأثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • لکزیان، امیر تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • لکزیان، امیر تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • لکزیان، امیر بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی های فیزیکی کیفیت خاک [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • لیاقت، عبدالمجید برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]

م

 • ماهینی، عبدالرسول سلمان تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • مجدزاده طباطبائی، محمدرضا بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از برنامهریزی ژنتیک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • مجد زاده طباطبایی، محمدرضا شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مجد سلیمی، کوروش تأثیر دورهای مختلف آبیاری بارانی بر بهره‌وری آب و خصوصیات کیفی گیاه چای و ارزیابی اقتصادی آن [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • مجد سلیمی، کوروش اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محسنی، امیر ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • محسنی، نوید ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محسنی موحد، سید اسداله ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محمدپور، کبری مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محمدی، جهانگرد پهنه بندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از داده های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • محمدی، جهانگرد تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محمدی، کامران مقایسه روش‌های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • محمدی، کوروش مقایسه سیستم‌های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • محمدی، مسعود گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • محمّدی، جهانگرد اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • محمدی آریا، مرضیه تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • محمدیان، آزاده بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • محمدی قلعه نی، مهدی بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه‌سازی شده [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • مدرسی، فرشته بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مساح بوانی، علیرضا تأثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • مساعدی، ابوالفضل ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مسکینی ویشکائی، فاطمه تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • مشیری، فرهاد کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مظفری، وحید تأثیر شوری و مس بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • معتمد، محمدکریم تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • معروفی، صفر ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • معز اردلان، محمد کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • معزی، عبدالامیر ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • مفتون، منوچهر اثر باقیمانده دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گندم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • مکرم، مرضیه ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • ملائی، پگاه تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • ملبوسی، شراره پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • منتظر، علی اصغر توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • منشوری، محمد پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • منشوری، محمد منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مهاجرپور، مهدی بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی های فیزیکی کیفیت خاک [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • مهدیان، محمدحسین برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مهدیان، محمدحسین پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • موسوی، سید فرهاد طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • موسوی بایگی، محمد بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • موسوی بایگی، محمد تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • موسوی بایگی، محمد بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه(مطالعه موردی : مشهد) [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • موسوی ندوشنی، سیدسعید شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مولوی، حسین گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • میان آبادی، آمنه بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • میرعباسی نجف آبادی، رسول تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • میرلطیفی، سید مجید مقایسه سیستم‌های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • میرلطیفی، سید مجید توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • میرلطیفی، سیدمجید برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • میرنیا، سیدخلاق تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت [دوره 24، شماره 3، 1389]

ن

 • نادری، مهدی پهنه بندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از داده های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ناصری مقدم، مهیار بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ناصری مقدم، مهیار بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • ناظمی، امیرحسین مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نامدار خجسته، داوود ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • نحوی نیا، محمدجواد تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • نحوی نیا، محمدجواد کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نخجوانی مقدم، محمدمهدی اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1 [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • نخجوانی مقدم، محمدمهدی اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • نخعی‌زاده، غلامرضا مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • نصرآبادی، محسن آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نصرآبادی، محسن بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • نظامی، احمد تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • نعمتی، فاطمه مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • نقوی، بنیامین مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • نقوی، بنیامین بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • نوابیان، مریم بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • نوروزپور، سمیرا ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • نوروزی‌فرد، فاطمه تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نوری، حمیده برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]

و

 • واسکونسلوس، آلریچ بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • وردی‌نژاد، وحیدرضا تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • وظیفه دوست، مجید برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • وظیفه دوست، مجید برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • وهاب زاده، قربان مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 24، شماره 3، 1389]

ه

 • هزارجریبی، ابوطالب ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • همایی، مهدی انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • همایی، مهدی افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از [دوره 24، شماره 6، 1389]
 • هنر، تورج مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش [دوره 24، شماره 5، 1389]
 • هورفر، عبدالحسین ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها [دوره 24، شماره 4، 1389]

ی

 • یاری، روح اله مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • یاری، عقیل مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • یزدی، جعفر مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • یوسفی فلکدهی، عذرا تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 24، شماره 3، 1389]