[1]
رضائیان زادها., پارسام., گنجعلیع. و نظامیا. 2012. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی. آب و خاک. 25, 5 (ژانویه 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i--.11219.