[1]
کمالیم., شورم., گلدانیم., سلاح‌ورزیی. و تهرانی‌فرع. 1. تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa. آب و خاک. 25, 6 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.12490.