[1]
نظامیس., نعمتیس., آروییح. و باقریع. 1. واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده. آب و خاک. 26, 4 (1), 1051-1063. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15326.