[1]
قهرمانب. 2015. تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبة تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی. آب و خاک. 29, 4 (اکتبر 2015), 776-786. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.20585.