[1]
جیریاییم., فاتحا., آینه بندا. و سپهرا. 2015. مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا. آب و خاک. 29, 1 (ژانویه 2015), 102-113. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.24409.