[1]
عراقیع., موسوی بایگیم. و هاشمی نیاس. 2014. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته. آب و خاک. 28, 4 (جولای 2014), 846-854. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25072.