[1]
میرحسینی موسویپ., آستاراییع., کریمیع. و کریمیغ. 2014. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن. آب و خاک. 28, 5 (اکتبر 2014), 987-997. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25379.