[1]
نمازین., صالحیم.ح. و محمدیج. 2015. تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. آب و خاک. 29, 1 (ژانویه 2015), 114-125. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25786.