[1]
سالمیح.ر. و توکلیع. 2016. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. آب و خاک. 30, 6 (دسامبر 2016), 1747-1757. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i6.25839.