[1]
نوربخشس.س., قبادی نیام., دانش شهركیع., نوری امام‌زاده‌ئیم. و فتاحی نافچیر.ا. 2015. اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک. آب و خاک. 29, 1 (ژانویه 2015), 35-47. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.26699.