[1]
روشنگرک., اعلمیم.ت. و وجودی مهربانیف. 2015. افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای). آب و خاک. 29, 6 (سپتامبر 2015), 1416-1426. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.26891.