[1]
جعفریا., تومانیانن. و تقی زادهر.ا. 2015. استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک. آب و خاک. 29, 1 (ژانویه 2015), 126-138. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27235.