[1]
پورمندس., غلامعلی زاده آهنگرا. و دهواریع. 2015. بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان. آب و خاک. 29, 1 (ژانویه 2015), 139-150. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27260.