[1]
افشاریع., خادمیح. و ایوبیش.ا. 2016. تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان. آب و خاک. 30, 5 (می 2016), 1489-1501. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27751.