[1]
کریمیم., باغانیج. و جلینیم. 2015. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. آب و خاک. 29, 2 (آوریل 2015), 311-321. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29307.