[1]
یکتافرم., زارعم., اخوان قالیبافم. و مهدوی اردکانیس. 2015. بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA. آب و خاک. 29, 6 (سپتامبر 2015), 1506-1521. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.29425.