[1]
باقریفامس., لکزیانا. و رضائیم. 2010. جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت. آب و خاک. 24, 2 (جولای 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3217.