[1]
پژوهان نیام., چرمم. و جعفریس. 2016. اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان. آب و خاک. 30, 5 (می 2016), 1531-1542. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.35151.