[1]
سرائی تبریزیم., بابازادهح., همائیم., کاوهف. و پارسی نژادم. 2015. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری. آب و خاک. 30, 1 (اکتبر 2015), 30-40. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.35583.